Yrittäminen ja alustatalous – mitä uusia mahdollisuuksia on tarjolla

Alustatalous voi olla kotona tehtäviä etätöitä

Alustatalous on uusi taloudellinen järjestelmä, jossa digitaaliset alustat mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen jakamisen ja vaihtamisen. Alustatalouden ydinajatus on, että arvo luodaan ja jaetaan verkostojen kautta. Esimerkkejä alustataloudesta ovat yritykset kuten Uber, Airbnb ja Amazon.

Politiikan ja alustatalouden välinen suhde on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. Koska alustatalous on suhteellisen uusi ilmiö, lainsäädäntö ja säännökset eivät ole aina pysyneet sen kehityksen mukana. Tämä on johtanut moniin haasteisiin, kuten työehtojen säätelyyn, verotukseen ja kuluttajansuojaan liittyviin kysymyksiin.

Politiikan kannalta keskeisiä teemoja alustataloudessa ovat muun muassa:

 • Työlainsäädäntö ja työntekijöiden oikeudet: Alustatalouden työntekijöitä, kuten Uber-kuskeja tai ruokalähettejä, ei välttämättä kohdella perinteisinä työntekijöinä, minkä vuoksi heillä ei ole samoja oikeuksia kuin työsopimussuhteessa olevilla työntekijöillä. Miten ja missä määrin työlainsäädäntöä pitäisi päivittää alustataloutta varten, on merkittävä poliittinen kysymys.
 • Verotus: Koska monet alustatalouden yritykset toimivat kansainvälisesti, ne voivat hyödyntää veroparatiiseja ja muita keinoja vähentääkseen verotaakkaansa. Tämä on herättänyt huolta veronkierron mahdollisuuksista ja siitä, maksavatko nämä yritykset reilua osuutta yhteiskunnan ylläpitokustannuksista.
 • Kuluttajansuoja: Alustataloudessa kuluttajat voivat joutua käyttämään tuotteita tai palveluita, jotka eivät noudata perinteisiä kuluttajansuojasäännöksiä. Esimerkiksi Airbnb:n majoitustiloissa ei välttämättä tarvitse noudattaa samoja säännöksiä kuin hotelleissa.
 • Kilpailulainsäädäntö: Suuret alustatalouden yritykset voivat saavuttaa suuren markkina-aseman, mikä voi johtaa kilpailun vääristymiseen.

Politiikan rooli on löytää tasapaino innovaation ja säätelyn välillä alustataloudessa. Liian tiukka sääntely voi tukahduttaa innovaation ja kasvun, kun taas liian löysä sääntely voi johtaa epäreiluihin työehtoihin, veronkiertoon ja kuluttajansuojan puutteisiin. Tämä on monimutkainen tehtävä, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja päivitystä, koska alustatalous kehittyy ja muuttuu jatkuvasti.

Kuluttajansuoja ja alustatalous

Kuluttajansuoja on keskeinen tekijä alustataloudessa. Digitaalisten alustojen, kuten Uberin, Airbnb:n ja Amazonin, kautta kuluttajat ostavat tuotteita ja palveluja, joiden tarjoajat voivat olla yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Tällöin kuluttajansuojan näkökulmasta nousee esiin monia kysymyksiä.

Tässä joitakin kuluttajansuojan näkökulmia alustatalouteen liittyen:

 • Tuotteiden ja palveluiden laatu: Kuluttajansuoja vaatii, että tuotteet ja palvelut ovat laadultaan sellaisia kuin niiden luvataan olevan. Alustataloudessa tämä voi olla haastavaa, koska palveluiden tarjoajat eivät välttämättä ole ammattilaisia. Esimerkiksi Airbnb-majoituksessa on eroja siinä, millaisia vaatimuksia majoituskohteille asetetaan verrattuna hotelleihin.
 • Tietosuoja: Digitaaliset alustat keräävät usein suuria määriä tietoa käyttäjistään. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten tätä tietoa suojataan ja käytetään.
 • Vastuu ongelmista: Jos kuluttajalle syntyy ongelma digitaalisen alustan kautta ostetun tuotteen tai palvelun kanssa, voi olla epäselvää, kenen vastuulla ongelman ratkaiseminen on: alustan, tuotteen tai palvelun tarjoajan vai kuluttajan itsensä.
 • Hinnoittelun läpinäkyvyys: Joissakin tapauksissa alustatalouden palveluiden hinnoittelu voi olla monimutkaista ja epäselvää. Esimerkiksi Uberin hinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan, mikä voi tehdä hinnan ennakointiin liittyen kuluttajalle haastavaa.

Näistä syistä on tärkeää, että lainsäädäntö ja kuluttajansuojasäännöt pysyvät ajan tasalla alustatalouden kehityksen kanssa. Tämä vaatii sekä poliittista tahtoa että resursseja viranomaisten toimintaan.

Alustatalous ja verotus

Alustatalouden kasvu on tuonut mukanaan monia verotukseen liittyviä haavoittuvuuksia ja haasteita. Tässä muutamia näkökulmia:

 • Kansainvälinen verotus: Monet alustatalouden yritykset toimivat kansainvälisesti, mikä voi mahdollistaa sen, että yritykset siirtävät tulojaan maihin, joissa verotus on kevyempää. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, miten kansainvälisen verotuksen sääntöjä tulisi muuttaa, jotta yritykset maksaisivat veronsa siellä, missä heidän toimintansa todellisuudessa tapahtuu.
 • Veronkierto: Koska monet alustatalouden toimijat ovat itsenäisiä yrittäjiä tai yksityishenkilöitä, jotka tarjoavat palvelujaan esimerkiksi Airbnb:n tai Uberin kautta, voi verotuksen valvonta olla haastavaa. On ollut huolta siitä, että kaikki tällaiset toimijat eivät ilmoita tulojaan verottajalle.
 • Arvonlisävero (ALV): Arvonlisäverotuksen säännöt voivat olla monimutkaisia soveltaa alustataloudessa. Esimerkiksi EU:ssa on ollut keskustelua siitä, miten arvonlisäveroa tulisi kerätä digitaalisista palveluista.
 • Työnantajamaksut: Perinteisissä työsuhteissa työnantaja maksaa erilaisia sosiaaliturvamaksuja, jotka rahoittavat esimerkiksi työntekijöiden eläkkeet ja sairausvakuutuksen. Alustataloudessa, jossa työntekijät usein luokitellaan itsenäisiksi yrittäjiksi, tällaisia maksuja ei välttämättä makseta, mikä voi heikentää työntekijöiden sosiaaliturvaa ja aiheuttaa paineita julkiselle taloudelle.

Nämä ongelmat edellyttävät poliittisia ratkaisuja ja kansainvälistä yhteistyötä, sillä alustatalous toimii usein yli kansallisten rajojen. Onkin esitetty ehdotuksia esimerkiksi minimiverokannasta suurille, kansainvälisille yrityksille sekä alustatalouden toimijoiden verotietojen jakamisesta maiden välillä. Lisäksi on keskusteltu siitä, pitäisikö alustatalouden yritysten olla vastuussa siitä, että niiden kautta toimivat yksityishenkilöt tai yritykset maksavat tarvittavat verot.