Suomalainen kalastaja – vaikeampi ammatti vuosi vuodelta


Suomalainen ammattikalastus on tärkeä elinkeino monille suomalaisille, erityisesti rannikkoalueilla ja sisävesillä. Suomalaiset ammattikalastajat kalastavat monia eri kalalajeja, kuten lohta, siikaa, taimenta, ahventa, haukea, kuhaa ja muita lajeja. Suomalainen ammattikalastus on yleensä kestävää ja tarkkaan säänneltyä, jotta kalakannat säilyvät ja ympäristö säilyy puhtaana. Kalastamiseen liityy Suomessa olennaisena osana myös kalastonhoitomaksu.

Suomalaiset ammattikalastajat käyttävät monia erilaisia kalastusmenetelmiä, kuten verkkokalastusta, nuottakalastusta, troolikalastusta ja katiskakalastusta. Erilaiset kalastusmuodot soveltuvat eri kalalajeille ja -vesistöille, ja ammattikalastajat käyttävät yleensä erikoistuneita kalastusvälineitä ja -laitteita, jotta he voivat kalastaa tehokkaasti ja kestävästi.

Suomessa ammattikalastusta säännellään tarkasti, ja ammattikalastajien on noudatettava erilaisia rajoituksia ja sääntöjä, kuten saaliskiintiöitä, kalastuskieltoja, vähimmäiskokoja ja muita määräyksiä. Ammattikalastajat ovat myös usein mukana kalastuksen tutkimus- ja kehitystyössä ja ovat tärkeässä roolissa Suomen kalakantojen hoitamisessa ja suojelussa.

Ammattikalastus on tärkeä elinkeino Suomessa, mutta se ei ole aina helppoa. Ammattikalastajat joutuvat kohtaamaan haasteita, kuten tiukkoja rajoituksia, kalakantojen vaihtelua, ympäristöongelmia ja kilpailua muiden kalastajien kanssa. Ammattikalastajat ovat kuitenkin yleensä sitoutuneita säilyttämään kalakannat ja ympäristön kestävällä tavalla, ja he pyrkivät jatkuvasti kehittämään kalastustoimintaansa kestävämmäksi ja tehokkaammaksi.

Kestävä kalastus

Kestävä kalastus on kalastusta, joka on ympäristön kannalta kestävää ja joka turvaa kalakantojen säilymisen pitkällä aikavälillä. Kestävässä kalastuksessa otetaan huomioon niin kalakannat, ympäristö kuin kalastajatkin.

Kestävän kalastuksen periaatteisiin kuuluu esimerkiksi saaliin kokoa koskevat rajoitukset, saaliskiintiöt, vähimmäiskoot ja kalastuskaudet, jotka auttavat varmistamaan, että kalakannat säilyvät. Kestävässä kalastuksessa käytetään myös kalastusvälineitä ja -tekniikoita, jotka eivät vahingoita kalakantoja eivätkä ympäristöä.

Kestävässä kalastuksessa huomioidaan myös kalastuksen ympäristövaikutukset. Kalastus voi esimerkiksi aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä, veden pilaantumista, pohjasedimentin häiriöitä ja muita ympäristöhaittoja. Kestävässä kalastuksessa pyritäänkin vähentämään kalastuksen ympäristövaikutuksia ja kehittämään ympäristöystävällisiä kalastustapoja.

Kestävässä kalastuksessa on tärkeää myös huolehtia siitä, että kalastajien oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon. Kalastajien on voitava harjoittaa kalastusta kestävällä tavalla, joka on taloudellisesti kannattavaa ja joka mahdollistaa heidän elinkeinonsa jatkuvuuden.

Kestävä kalastus on tärkeä osa kestävää kehitystä, ja sen merkitys korostuu erityisesti kehittyvissä maissa, joissa kalastus on usein tärkeä elinkeino ja ravinnonlähde. Kestävän kalastuksen periaatteita pyritään edistämään kansainvälisesti esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja YK:n kalastussopimuksen, kautta.